post image
پنجشنبه ۲۸ شهریور ۹۸

ترجمه همزمان و توالی واژه هادر این نوشتار ازمعضل آرایش سازه ای جمله یا ترتیب واژه ها  در ترجمۀ همزمان مخصوصاً در ترجمه از فارسی به انگلیسی سخن خواهیم گفت. برخلاف ترجمۀ نوشتاری که عموماً از زبان بیگانه به زبان مادری انجام می شود(تا آن جایی که می توان جهت بینشان را در ترجمۀ متعارف یا ترجمه به معنای اخص کلمه  حرکت از زبان بیگانه به زبان خودی تلقی کرد)، ترجمۀ همزمان غالباً فعالیتی توأمان است زیرا عموما در موقعیت تعاملِ دوجانبه صورت میگیرد . فرض کنید که شما در اتاقک ترجمۀ همزمان نشسته اید و در جریان یک کارگاه آموزشی یا سمینار علمی مشغول ترجمه هستید؛ گوینده به زبان انگلیسی سخن میگوید و شما به فارسی برمی گردانید. اغلب اوقات، رویدادهایی از این دست باارائه مطلب سخنران یا مدرس آغاز میشود و در پایان یا در میانۀ هر نشست امکان طرح پرسش از سوی مخاطبان نیزوجود دارد یا حتی ممکن است گوینده خود به طرح پرسش از مخاطب بپردازد. در چنین موقعیت هایی، شما بلافاصله ناگزیر از چرخش بین دو زبان خواهید بود. دررویداد هایی همچون جلسات رسمی سیاسی یا تجاری که مشارکینِ رویداد درگیر چانه زنی یا مناقشه ومباحثۀ مستمر میشوِند، طبعاً آمد و شدِ مترجم همزمان بین دو زبان مبدأ و مقصدبه دفعات بیشتری صورت خواهد گر فت. منظور از این مقدمۀ کوتاه اشاره به این نکته بود که در امر آموزش و تمرین ترجمۀ همزمان شما نمیِتوانید صرفا بر یکی از دو جهت زبانی دخیل تأکید کنید بلکه ناگزیر از توجه توأمان به هر دو جهت خواهید بود. در ادامه، خواهیم دید که این موضوع حائز اهمیت بسیاری است و درتهیۀ طرح درس معلمِ ترجمۀ همزمان یا طراحی تمرین برای
کلاس درس یا انتخاب داده برای خودآموزی و صدالبته طراحی آزمون ترجمۀ همزمان موضوعیت خواهد داشت. مسئله آن است که در صورت وجود تفاوتهایِ رده ِشناختی فاحش بین دو زبان مبدأ و مقصد، ترجمۀ همزمان از زبان«الف» به زبان«ب» ممکن است دنیایی کاملا تفاوت از ترجمۀ همزمان در جهت معکوسِ آن باشد و به تکنیک ها و راهبردهای متفاوتی نیاز داشته باشد. این نگارنده در تجربۀ عملیِ خود در ترجمۀ همزمان واز طریق بازخوردهایی که طی چند سال تدریسِ ترجمۀ همزمان از شاگردان خود دریافت کرده به این نتیجه رسیده است که مهم ترین چالش ترجمۀ همزمان از فارسی به انگلیسی در سطح نحو به موضوع«آرایش واژه ها» در جمله باز می گردد؛ چالشی که در جهت عکسِ آن چندان موضوعیت نخواهد داشت . نیازی به گفتن نیست که مشکلِ مورد نظر در این نوشتار در ترجمۀ همزمان از زبان فارسی به زبان دیگری که دارای«آرایش واژگانی زیربنایی » یکسانی با زبان فارسی است، مطرح نخواهد بود. شایان ذکر آن که پژوهشگرانی همچون سِتون(1999 :56-50) نیز بر این باورند که ترجمۀ همزمان از زبان هایSOV به سایر زبانها ماهیتاً چالش برانگیز بوده و راهبردهایی را برای غلبه بر این چالش ها ایجاب خواهد نمود .دشواریِ ترجمۀ همزمان از زبان هایSOV به دلیل آن است که جملات طو لانی عموماً با تحمیل بار بیشتر به حافظۀ کوتاه مدت، سرعت درک را کاهش میدهند و ذهن مترجم را تحت فشارمیگذارند(گیل، 1995 ،به نقل از شعبانی2004 :13 ) .می دانیم که هر زبانی دارای یک آرایش واژگانِی زیربناییِ است که ساختار جمله را در نوع بی نشان ( یاغیرمؤکد) آن رقم میزند . مثلا آرایش واژگانیِ زیربناییِ جملۀ بی نشان در زبان عربیVSO است یعنی از میان سه سازۀ اصلی جمله، ابتدا فعل، سپس فاعل و در نهایت مفعول ظاهر میشود .
( 1 )ًکَتَبَ علیٌ مَکتوبَه .
 زبان فارسی،، در مقابل ِدارای آرایش واژگانیِ زیربناییSOV است یعنی در جملۀ متعارفِ فارسی ابتدا فاعل، سپس مفعول و در پایان ، فعل ظاهر می شود:
( 2 ) .علی نامه را نوشت
در زبان انگلیسی نیز شاهد آرایشی متفاوت با این دو زبانهستیم (SVO) : 
(3) Ali wrote the letter. 
در رده شناسیِ زبان عقیده بر آن است که زبان ِهای تصریفی دارای آرایش واژگانی آزادتری هستند مثلا زبان روسی ازآرایش واژگانیِ بسیار انعطاف پذیرتری در مقایسه با زبان انگلیسی برخوردار است ،(چرنوف2004 :145 ) . پرسش آن است که این تفاوت رده شناختی چه تأثیری در عملکرد مترجمِ همزمان بر جای می گذارد؟ تا جایی که به جایگاه بینشان (معمولِ) فعل در جمله مربوط میشود، در ترجمۀ جمله های طولانی از زبان های«فعل-انتهایی  »به زبان های«فعل-آغازین  » به دلیل تأثیر عامل«زمان » احتمال عقب ماندن مترجم از گوینده بطور بالقوه وجود خواهد داشت.  چرنوف (2004 :145 ) تصریح می کند که تغییرات فاحش در توالی واحدهای معنایی ،موضوعی که در ترجمۀ نوشتاری امری عادی به شمار می آید، در ترجمۀ همزمان به دلیل شکل ِگیریِ خطی گفتمان بر روی محور زمان و به علت محدودیت«حافظۀ کاری » مترجم که قادر به ِنگهداری صرفاً شمار محدودی از عناصراست، اغلب کاری غیرممکن تلقی می گردد . یادآوری می شودکه بیشتر دشواری های ترجمۀ همزمان ناشی از تنگنای زمان و سایر متغیرهای متأثر از آن از جمله محدودیت دسترسی به واحدهای نحویِ آمادۀ پردازش و تقسیم تمرکزِ مترجم برای ،توجه توأمان به گفتمان ماقبل و مابعد است (گیل1997 به نقل از شعبانی، 2004 :13 ). در میان سازه های تشکیل دهندۀ جمله، سازۀ فعل، مهم ترین سازه بوده و مرکز ثقل جمله به شمار می آید وبه مانند سیاره ای عمل میکند که سایر سازه های جمله یعنی فاعل و مفعول همچون«قمر  » حول محور آن میگردند. از این رو، ترجمۀ ِهمزمان
جملات فارسی به انگلیسی مخصوصاً اگرکاربرد گروه های اسمیِ مفعولیِ متعدد (دادۀ 4 )، استفاده از صفات متعدد ومتوالی (دادۀ5) یا کاربرد جملات یا عبارت های بدلی (دادۀ6) به طولانی شدن جمله انجامیده باشد، به طور بالقوه چالش برانگیز خواهد بود 8 : ( 4 )رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور استفاده ازفاکتورهای جعلی، عدم دسترسی به اطلاعات بانکی، فقدان ضمانت های اجرای قانون و بطور کلی، شیوع اقتصاد زیرزمینی را به عنوان مهم ترین چالش های نظام مالیات بر ارزش افزوده برشمرد. ( 5 )رئیسِ کل سازمان امور مالیاتی کشور استفاده از فاکتورهای جعلی، غیرواقعی و ساختگی و شیوع اقتصاد سیاه زیرزمینی، غیررسمی و ثبت نشده را در زمرۀ چالش های نظام مالیات بر ارزش افزوده برشمرد.
 ( 6 )رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، در جایگاه معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و نمایندۀ ویژۀ رئیس جمهور در ستاد تجهیز منابع درآمدی کشور، شیوع اقتصاد زیرزمینی را به عنوان مهم ترین چالش نظام مالیات بر ارزش افزوده برشمرد .
مسئله آن است که چنان چه ترجمۀ همزمان از زبانی همچون فارسی که در آن فعل در آخر یانزدیک به آخرِ جمله ظاهر می شود به زبانی همچون انگلیسی که در آن جایگاه بینشان فعل اوایل جمله است، صورت بگیرد، مترجم د ر بازسازیِ بلافاصل ساختار جمله مقصد به دردسر خواهد افتاد چون بلافاصله ،بعد از فاعل به سازۀ فعل نیاز خواهد داشت . نکته در این جا است که مترجم همزمان، چنان که گفته شد در ِتنگنای همیشگی«زمان» قرار داردو با ر روانی این محدودیت ممکن است تمرکز مترجم را مختل سازد. بنابراین او قاعدتاً نمیتواند وقت خود را تا شنیدن سازۀ فعل تلف کند . گاهی البته، انتظار برای کامل شدن جملۀ مبدأ به معنای انفعال مطلق نیست چون مترجم می تواند در حین انتظار، درگیرِ رمزگردانی و به خاطر سپردن سایر
واحدهای نحوی و معنایی گردد (شعبانی2004 :21 ) تا به محض شنیدن فعل جملۀ مبدأ بلافاصله با افزیش سرعت گفتار، ترجمۀ خود را در زبان مقصد ارائه دهد. شایان ذکر آن که مترجمان همزمان عموماً از راهبرد کلان «تعقیب » در حین ترجمه استفاده می کنند. که طی آن مترجم بلافاصله پس از شنیدن نخستین واحد معنی ِدار کبدأ کار خود را شروع میکند و سایه به سایه گوینده را با بازتولید گفته های وی در زبان مقصد تعقیب می کند. بدیهی است درِانجام این تکنیک در ترجمۀ همزمان از فارسی به انگلیسی، چنانچه فعل به هر ترتیبی از فاعل فاصله بگیرد، تعقیبِ بلافاصل ممکن است به تولید جملات غیرطبیعی و نامأنوس یا حتی غیردستوری منتهی شود و ممکن است رشتۀ کلام را از دست مترجم خارج کند. از این رو، مترجم همزمانِ فارسی- انگلیسی باید از قبل خود را با ممارست و تمرین، به راهکار ِهای جبرانی گوناگون تجهیز کرده باشد تا در موضع عمل بتواند به طور ناخودآگاه آن راهکار ها را در برگردان جملات یادشده به کار بندد در این نوشتار ازبرخی از این راهکارها یاد خواهیم کرد.  قبل از ادامۀ بحث، اما، مایلم نکته ای را در اهمیت تمرین در ترجمۀ همزمان خاطرنشان سازم. کار مترجم همزمان بیش از هر چیز به هنر  بازیگر تئاتر شباهت دارد. از جنبۀ روانی و از حیثِ آمادگیِ ذهنی، ایفای نقش بر روی صحنۀ نمایش و انجام ترجمه در اتاقک ترجمۀ همزمان، هر دو متکی به تمرینات مستمر قبلی است. همان طور که بازیگر تئاتر بدون تمرین کافی از آمادگی جسمی و شادابیِ ذهنی ایفای نقش در صحنۀ نمایش دور خواهد شد، مترجم همزمان نیز لازم است در همه حال، خود را در موقعیت های ساختگی تمرینِ ترجمۀ همزمان قرار دهد ،(در حین گوش دادن به رادیو در حین استماع یک سخنرانی سیاسی یا یک نطق انتخاباتی یا درحال گوش سپردن به گفتگوهای روزمرۀمردم در مترو، اتوبوس و ...) تا عادتِ کاربرد هر دو نیمکرۀ چپ و راست مغز در آن واحد را از دست ندهد. به نظر این نگارنده، آن چه در حین تمرین ترجمۀ همزمان روی می دهد نوعی فرآیند«عادتسازی  » است که طی آن مترجم خود را به استفادۀ همزمان ازنواحی مختلف مغز عادت می دهد بطوری که مغز به تدریج به انجام هر سه فرآیند«دریافت» ، «پردازش فکری » و«تولید زبانی »ِدر آن واحد عادت کند.
برگردیم به راهکارهای جبرانیِ مورد استفادۀ مترجم همزمان در برگردان جملات طولانیِ فارسی به انگلیسی. نخستین راهکاری که مترجم همزمان در صورتِ تمرکز بر کلیات موضوع مورد بحث می تواند به کار بندد، امکان « پیش بینی » از روی قرائن بافتی است. در این جا، منظور ما از بافت، بافت بلافاصل زبانی یا موقعیتی است . مسئله آن است که مترجم همزمان به طور غریزی در محدودۀ جمله ای که دارد گوش می کند و جمله ای که دارد تولید میکند، می اندیشد و مقید به گفتمان بلافاصل است. در نتیجه ممکن است بعد از بیرون آمدن از اتاقک ترجمۀ همزمان از شما بپرسند که آیا با نظرات سخنران موافق بودی یا مخالف و شما اصلا به خاطر نیاورید که آن نظرات اساسا چه بوده است. معنای این حرف آن است که ذهن مترجم همزمان  ماشین وار حول لحظۀ حال و اکنون می چرخد و دقیقا از همین روست که کاربرد تکنیک پیش بینی  (یا حدس زدن) را به بافت بلافاصل و نه بافت کلان ِنسبت داده ایم. فرض کنید که سخنران دارد دربارۀ شاخص های کمّی اقتصادی یا مالی سخن می گوید. در چنین بافتی، فرضا در ( ترجمۀ جملۀ شمارۀ7)، مترجم می تواند از روی بافت زبانی به سهولت و با درجۀ اطمینان بالا حدس بزند که فعل جملۀ فارسی ًاحتمالت «محاسبه کردن» ،«اندازه گیری کردن» ،«به دست آوردن» یا«برآورد کردن »بوده است و میتواند به تناسب، معادل انگلیسیِ یکی از آن ها را انتخاب کند:
 ( 7 ) در این مطالعه، متغیر وابستۀ«تلاش مالیاتی »ر ا از تقسیم«مالیات وصول شده» بر« مالیاتی که طبق قانون بایستی وصول میشد»  به دست آورده ایم . 
(8) In this study, we have calculated the independent variable of “tax effort” through dividng “collected taxes” by “what must have legally been collected”.
 به عنوان نمونه ای دیگراز امکان پیش ِبینی فعل از روی بافت زبانی می توان به مسئلۀ «باهم آیی ها » اشاره کرد. مثلا در افعال مرکب فارسی، بخش اسمی یا وصف فعل مرکب از یک سو و بخش فعلی آن(فعل خفیف )از سوی دیگر عموما باهم آیی دارند. از آن جایی که در فارسی می توان بین این دو بخش فاصله انداخت و فرضا از گروههای اسمی متعدد در حدفاصل آن ها استفاده کرد ً(مثلا شامل ...بودن)، مترجم می تواند به راحتی و به دلیل آشناییِ بینامتنیِ قبلی فعل خفیفِ مورد نظر را شناسایی و پیش بینی کند :
( 9 )رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور اظهار داشته است که چالش های نظام مالیات بر ارزش افزوده شامل عوامل متعددی همچون استفاده از فاکتورهای جعلی، عدم دسترسی به اطلاعات بانکی، فقدان ضمانت های اجرای قانون و به طور کلی، شیوع اقتصاد زیرزمینی می شود .
 (10) President of Iranian National Tax Administration has said that challenges ahead of the VAT system include such factors as using fictitious invoices, unavailability of banking information, lack of law enforecement guarantees and, in general, prevalence of underground econmy
 دومین راهکاری که مترجم همزمان می تواند برای رویارویی با چالش جایگاه فعل ،در ترجمه از فارسی به انگلیسی به کار بندد«مجهولسازی» .است ،در این راهکار اقمار فعل (گروه یا گروههای اسمی مفعولی) در ابتدای جمله ظاهر می شوند و فعل به انتهای جمله رانده می .
شود. از آن جایی که بسامد وقوع جملات مجهول در زبان انگلیسی بیش از فارسی است مخصوصاً در گونه های متنیِ اطلاعی( که کاربرد ترجمۀ همزمان در این گونه های متنی محتمل تربه نظر میرسد) ، توسل به راهکار مجهول سازی به ترجمه های نامأنوس و غیرطبیعی منجر نمیشود و به خوبی در بافت کلام می نشیند. نکته ای که باید در کاربرد این راهکار مدّ نظر قرار داد آن است که در صورت طولانی بودن جملۀ مبدأ، به طور بالقوه امکان از یاد بردن گروه اسمی فاعلی که قرار است به صورت یک گروه حرف اضافه ای در انتهای جمله ظاهر شود، وجود خواهد داشت. مترجمان همزمان البته بر قابلیت های خود از حیث عملکرد حافظۀ کاری و حافظۀ کوتاه مدت اشراف دارند و به اقتضای آن، از تکنیک همیشگی

«یادداشت برداری » سریع برای مواجهه با چنین کاستی هایی بهره می برند. دادۀ شمارۀ (11 )، ترجمۀ همزمان جملۀ( 7 )با توسل به راهکار مجهول سازی است:

 (11) In this study, the independent variable of “tax effort” has been calculated through dividng “collected taxes” by “what must have legally been collected”. 

به همین ترتیب، (دادۀ4 ) را نیزمیتوان بهصورت زیر ترجمۀ همزمان کرد :
(12) Using fictitious invoices, unavailability of banking information, lack of law enforecement guarantees and, in general, prevalence of underground econmy were mentioned by President of Iranian National Tax Administartion as the most important challenges of the VAT system.
 راهکار دیگری که میتوان برای مواجهه با معضل جایگاه فعل در ترجمۀ همزمان از فارسی به انگلیسی به کار بست، «سببی سازی » یا کاربرد«جملات سببی »است منوط به آنکه بافت بلافصل زبانی یا موقعیتی مجوز این کار را صادر کند. به سخن دیگر، کاربرد این راهکار به شدت مقید به بافت است زیرا ساخت سببی اساساً منحصر به موقعیت های نسبتاً محدودی است که فاعل می تواند انجام فعل را به دیگری واگذار کند. بنابراین، فعل اصلی جمله لازم است از سنخ امور قابل واگذاری به غیر باشد در این راهکار مترجم همزمان بعد از ذکر فاعل یا ضمیر فاعلی، یکی از فعلهای سببی ساز مثلmake ،get ،let یاmake را به کار میبرد و بعد از آن گروه های اسمی مفعولی را نقل نموده و بلافاصله پس از آخرینِ آن ها ِصورت اسم مفعولی فعل اصلی را که اکنون دیگر در جملۀ فارسی ادا شده و بر وی معلوم گردیده است، در انتهای جمله به کار می برد، یعنی از یک ساختار سببی مجهول استفاده می کند. فرض کنید که در بافت موقعیت مشخصی، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور دارد چگونگی تجدید ساختار سازمان تحت تصدی خویش را برای خبرنگاران تشریح می کند. در این بافت، مثلا می توان جمله ای  همچون( جملۀ13) را به صورت جملۀ ِپیشنهادی (14 ) ترجمه کرد:
(13) ما تمام ادارات کل ، دوایر ستادی هیئت های حل اختلاف،  ادارات امور مالیاتی شهرستان ِها و همۀ واحدهای پشتیبانی زیرمجموعۀ آن ها رو به سیستم های اینترنت تجهیز کردیم .
 (14) We made all head offices, headquerter’s divisions, boards of dispute settlement and tax affairs offices of townships and all their subcidiary logistic divisions equipped with intranet systems.  

ُحسن این راهکار آن است که
 به ایجاد جملات نشاندار (تأکیدی) منتهی نمی شود و امکان از یاد بردن گروه اسمی فاعل و به تبعِ آن، کمرنگ شدن عاملیت را نیز از میان می برد. اما این ریسک را هم در بر خواهد داشت که ممکن است مترجم همزمان در لحظۀ مواجهه با فعل اصلی، آن را به دلایل  بافتی قابل سببی سازی نداند. در هر صورت مترجم همزمان همواره با انواع و اقسام ریسک های مختلف سر و کار دارد و به مرور زمان با افزایش تجربه وقابلیت پیش بینی او، به تناسب از آن ریسک ها کاسته خواهد شد. راهکار دیگری که مترجمان همزمان به تناوب از آن استفاده می کنند مشتمل بر «انتظار توأم با کاربرد مواد زبانیِ خنثی » است. با این شیوه، مترجم همزمان از عبارت هایی همچون

"as I have already said" ،"as others, too, have frequently stated" یا"..."as ladies and gentelemen may possibly know

 استفاده نموده و ضمن خریدن زمان از سکوت پرهیز می کند و آنگاه به محض شنیدن فعل جملۀ مبدأ با افزا یش سرعت گفتار، ترجمۀ خود را در زبان مقصد ارائه دهد. این کار را می توان با راهکارهای جبرانی مکمل مثلا حذف جزئیات و اکتفای به کل توأم ساخت. بدین ترتیب، ممکن است در ترجمۀ همزمان )(دادۀ13)، جمله ای همچون دادۀ (15) را بشنویم:
 (15) OK … now … let me say that, as ladies and gentelemen may possibly know, we have equipped all our divsions with intranet systems.
 در توضیح راهکار اخیر ، بد نیست خاطرنشان سازیم که احتمالا  مهم ترین تفاوت نظری بین ترجمۀ نوشتاری و ترجمۀ همزمان آن است که ترجمۀ نوشتاری (و نیز سایر
انواع ترجمۀ شفاهی) مبتنی بر معیار ِایجابی« تعادل »است در حالی که ترجمۀ همزمان مبتنی بر معیار ِسلبی «حذف »است. در ترجمۀ نوشتاری بطور معمول بازسازی پیشینۀ پیام مبدأ در نظام مقصد مورد نظر است در حالی که در ترجمۀ همزمان از آن جایی که در عمل امکان انتقال و بازسازی کامل پیام مبدأ در نظام مقصد عموما فراهم نیست.  مترجم همزمان با هدف انتقا (لب لم)  یا«لب پیام)،  به بازسازیِ کمینۀ مواد زبانی مبدأ در نظام مقصد اکتفا می کند. به سخن دیگر، در حالی که ترجمۀ نوشتاری بر گزارۀ «تا آن جا که میتوانید بگویید » استوار است، ترجمۀ همزمان مبتنی بار اصلی متفاوت مشتمل بر گزاره هایی از این قبیل است: «تا آن جا که میشود، نگویید» ، «تا آن جا که لازم است، بگویید» ، یا«تا آن جایی که ممکن است، حذف کنید .»از این رو، می بینید که پنج گروه اسمی «مشمول »( در دادۀِ) جای خود را به یک گروه اسمی« شامل » در دادۀ داده اند بی آنکه اساسا در انتقال لبّ پیام خللی ایجاد شده باشد و اما آخرین راهبردی که برای مواجهه با معضل جایگاه فعل در ترجمۀ همزمان  از فارسی با  انگلیسی به  کار میرود و اتفاقا بسامد وقوع نسبتا بالایی هم  دارد «پیشایند سازیِ عناصر بیانگری  » است . در این راهبرد، با تأسای به ِتکنیک کلان «تعقیب» ، همۀ عناصر غیرفعلیِ متعلق به سازۀ«خبر » (یا بیانگر) به جایگاه مبتدا  (یا )آغازگر ارتقاء می یابند و متعاقباً به محض شنیدن سازۀ فعل، فاعل یا ضامیر فاعلی به همراه یک ضمیر مفعولیِ جبرانی (یا یک عنصری اشاری)دیگر که به عناصر پیشایند شده ارجاع میکند، ظاهر میگردد. بدین ( ترتیب، دادۀ۱۳) را می توان به صورت ( جملۀ۱۶ ) نیزترجمه کرد :
(16) All head offices, headquerter’s divisions, boards of dispute settlement and tax affairs offices of townships and all their subcidiary logistic divisions, we equipped all these with intranet systems.

مزیت نسبی این راهکار ،تحمیل بار روانیِ کمتر بر ذهن و حافظۀ کاری مترجم پرهیز از سکوت یا مکث های نامطلوب، استمرار ماهیت خطی ز نجیرۀ گفتار و اجتناب از ایجاد ساخت های نشاندارِ نامأنوس است ضمن این که مترجم میتواند در لحظه  آخر راهکار بدیلی همچون مجهول سازی را بدون فوت وقت اتخاذ نموده و در محصول ترجمۀ همزمان خویش تنوع ایجاد کند بطور خلاصه، در این نوشتار از چالش عدم تقارن نحوی زبان های مبدأ و مقصد از نظر ترتیب آرایش سازهای و به طور مشخص، جایگاه سازۀ فعل در جمله، برای تر جمۀ همزمان سخن گفتیم و راهکارهایی را برای ترجمۀ همزمان از زبان«فعل-انتهایی » فارسی به زبان«فعل آغازین »انگلیسی پیشنهاد نمودیم. بدیهی است که ترتیب آرایش سازهای جمله، ًمنحصر به جایگاه سازۀ فعل در زنجیرۀ خطی جمله نخواهد بود و مثلا نوع توالی«صفت و موصوف »در گروه های اسمی را هم می توان در صورت تتابع صفات برای ترجمۀ همزمان چالش برانگیز دانست؛ موضوعی که در مجالی دیگر آن را به بحث خواهیم گذاشت.

Link: http://manatarjome.com/news/ترجمه-همزمان-و-توالی-واژه-ها2.html

دیدگاه کاربران

ارسال دیدگاه

نام و نام خانوادگی :
دیدگاه شما :
* مانا ترجمه هیچگونه مسئولیتی نسبت به دیدگاه های کاربران ندارد و تمامی مطالب ارسالی دیدگاه و نظر شخصی کاربران است.
ورود به سیستم
شناسه کاربری(ایمیل): گذرواژه: - فراموشی گذرواژه ؟
محاسبه فوری هزینه ترجمه
شما می توانید با انتخاب زمینه و زبان ترجمه و وارد نمودن تعداد کلمات متنی که باید ترجمه شود، هزینه و زمان تحویل ترجمه را بدست بیاورید.
زمینه: زبان: تعداد کلمه:
پست الکترونیکی شما :

خبری شد خبرتان خواهیم کرد!

آیا سوالی دارید؟

سوال خود را با ما در میان بگذارید

تماس با پشتیبانی
ورود به سیستم